หน้าหลัก

IAet-1
IAet-2

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต
Bachelor of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty Of Engineering And Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
Instrumentation and Automation Engineering Technology

 เส้นทางลัดสำหรับนักศึกษา