โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปกติ 143 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิตวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
140103014 การเขียน 1, 3(3-0)
140103015 การเขียน 2, 3(3-0)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิตวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
130013005 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย, 3(3-0)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ, 3(3-0)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิตวิชาเลือก 10 หน่วยกิต
140203901 มนุษย์กับสังคม, 3(3-0)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต, 3(3-0)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140303102 จิตวิทยาสังคม, 3(3-0)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)
140303401 คาราโอเกะ, 1(0-2)
140303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(0-2)
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิตวิชาเลือก 2 หน่วยกิต
140303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
140303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
140303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
140303504 ลีลาศ, 1(0-2)
140303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)
140303506 เทควันโด, 1(0-2)
140303507 ฟุตบอล, 1(0-2)
140303508 เซปักตะกร้อ, 1(0-2)
140303509 เปตอง, 1(0-2)
140303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก, 1(0-2)
140303511 หมากล้อม, 1(0-2)
140303512 ฟีบ้า 33, 1(0-2)
หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิตวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิตวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต
120213100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า, 3(3-0)
120213101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม, 3(3-0)
120213102 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า, 3(3-0)
120213103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, 3(3-0)
120213104 เครื่องจักรกลไฟฟ้า, 3(3-0)
120213105 ระบบควบคุม, 3(3-0)
120213106 การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้ากำลัง, 3(3-0)
120213107 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213108 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง, 3(3-0)
120213109 การออกแบบระบบไฟฟ้า, 3(3-0)
120213200 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 1(0-3)
120213201 ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม, 1(0-3)
120213301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก, 3(2-2)
120213302 ไมโครโปรเซสเซอร์, 3(2-2)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ 30 หน่วยกิตแขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
120213110 การออกแบบระบบการวัด, 3(3-0)
120213111 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, 3(3-0)
120213112 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก, 3(3-0)
120213202 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม, 2(0-6)
120213204 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, 1(0-3)
120213206 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม, 3(0-6)
120213303 มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, 3(2-2)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120213113 ระบบควบคุมดิจิทัล, 3(3-0)
120213117 ระบบโรงงานอัตโนมัติ, 3(3-0)
120213118 การจัดการอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213120 ระบบวัดคุมนิรภัย, 3(3-0)
120213121 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน, 3(3-0)
120213122 การออกแบบท่อในโรงงาน, 3(3-0)
120213123 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการวัดคุม, 3(3-0)
120213305 การวัดคุมเสมือนและระยะไกล, 3(2-2)
แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
120213113 ระบบควบคุมดิจิทัล, 3(3-0)
120213114 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213115 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213116 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม, 3(2-2)
120213203 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ, 2(0-6)
120213205 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม, 1(0-3)
120213207 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ, 3(0-6)
120213304 ระบบสกาดา, 3(2-2)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120213111 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, 3(3-0)
120213118 การจัดการอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213119 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น, 3(3-0)
120213121 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน, 3(3-0)
120213122 การออกแบบท่อในโรงงาน, 3(3-0)
120213124 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอัตโนมัติ, 3(3-0)
120213306 การประมวลผลภาพเชิงอุตสาหกรรม, 3(2-2)
กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิตวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
120213700 สหกิจศึกษา, 6(0-540)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)