แผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตรปกติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
1XXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
14030XXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120213100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120213101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม, 3(3-0)
120213102 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า, 3(3-0)
120213200 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 1(0-3)
120213301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก, 3(2-2)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
1XXXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
14030XXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120213103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, 3(3-0)
120213104 เครื่องจักรกลไฟฟ้า, 3(3-0)
120213107 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213108 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง, 3(3-0)
120213201 ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม, 1(0-3)
120213302 ไมโครโปรเซสเซอร์, 3(2-2)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120213105 ระบบควบคุม, 3(3-0)
120213106 การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้ากำลัง, 3(3-0)
120213109 การออกแบบระบบไฟฟ้า, 3(3-0)
120213303 มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, 3(2-2)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120213110 การออกแบบระบบการวัด, 3(3-0)
120213111 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, 3(3-0)
120213112 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก, 3(3-0)
120213202 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม, 2(0-6)
120213204 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, 1(0-3)
1202XXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120213700 สหกิจศึกษา, 6(0-540)
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120213206 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม, 3(0-6)
1202XXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 1(0-2)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 16 หน่วยกิต

 


แผนการศึกษาหลักสูตรปกติ  แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
1XXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
14030XXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120213100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120213101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม, 3(3-0)
120213102 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า, 3(3-0)
120213200 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 1(0-3)
120213301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก, 3(2-2)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
1XXXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
14030XXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120213103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, 3(3-0)
120213104 เครื่องจักรกลไฟฟ้า, 3(3-0)
120213107 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213108 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง, 3(3-0)
120213201 ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม, 1(0-3)
120213302 ไมโครโปรเซสเซอร์, 3(2-2)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120213105 ระบบควบคุม, 3(3-0)
120213106 การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้ากำลัง, 3(3-0)
120213109 การออกแบบระบบไฟฟ้า, 3(3-0)
120213115 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213116 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม, 3(2-2)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120213113 ระบบควบคุมดิจิทัล, 3(3-0)
120213114 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120213203 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ, 2(0-6)
120213205 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม, 1(0-3)
120213304 ระบบสกาดา, 3(2-2)
1202XXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120213700 สหกิจศึกษา, 6(0-540)
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120213207 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ, 3(0-6)
1202XXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 1(0-2)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 16 หน่วยกิต