IAet-2
IAet-1
Feb
12

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ

Read more
Feb
12

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ

Read more
Feb
12

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ

Read more
Feb
12

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ

Read more
Feb
12

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ

Read more
Feb
05

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ

Read more

IAet คืออะไร

สาขาที่เน้นผลิตวิศวกรด้านการวัดคุมและอัตโนมัติ  ที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าฝจถึงกระบวนการควบคุมแบบต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับและตัวขับกำลังอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสังคมที่ดี

ชื่อปริญญา:

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Instrumentation and Automation Engineering Technology)

ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร:

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ให้มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติอย่างเหมาะสม สอดรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

อนาคตหลังจบการศึกษา:

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการวัดและควบคุม ด้านระบบอัตโนมัติ ผู้วิจัย บุคลากรทางการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิคศึกษา เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานและบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
  2. สามารถติดตั้ง ใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยแสดงทักษะการเรียนรู้
    ตลอดชีพเกี่ยวกับเครื่องมือวัดคุมและควบคุมต่างๆ
  3. สามารถปฏิบัติงานและจัดการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรมในทุกระดับ โดยแสดงทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ
  4. มีสมรรถนะในการสื่อสารด้านวิศวกรรมในระดับนานาชาติ
  5. สามารถระบุ วิเคราะห์ ประยุกต์และประเมินผลของปัญหาในด้านวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
  6. มีจริยธรรมในการทำงานและจิตสำนึกถึงความปลอดภัยด้านวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ